صندلی غذاخوری کرون دسته دار

  • دسته
  • جنس
    چوب
  • رویکوبی پشت
    ساده
  • رویکوبی کف
    ساده