صندلی روستر چپ - تاج خروس

  • دسته
  • جنس
    چوب
  • رویکوبی پشت
    خیاره
  • رویکوبی کف
    ساده