صندلی غذاخوری کرون بدون دسته

  • دسته
  • جنس
    چوب
  • رویکوبی پشت
    ساده
  • رویکوبی کف
    ساده