صندلی رزتا کوتاه

  • دسته
  • جنس
    چوب
  • رویکوبی پشت
    ندارد
  • رویکوبی کف
    ساده